ELS NOSTRES SERVEIS

 S’ ofereix assessorament integral dins dels diferents àmbits del Dret Civil, Penal, Contenciós Administratiu, Laboral i de Família amb una amplia experiència i especialització, 18 anys d’ exercici professional m’ avalen, requisits indispensables per donar una alta protecció jurídica als nostres clients.

Un tracte personalitzat en el que es valorarà la seva situació i necessitats, donant un assessorament individualitzat i adaptat a les seves circumstàncies.


Serveis

Aquests despatx gaudeix d’una merescuda reputació en:

Accidents de trànsit. Assessorament altament especialitzat a les víctimes d’accidents de trànsit per a reclamar extra judicial i judicialment la major indemnització possible per les lesions, danys i despeses soferts, així com exercir els seus drets.

Les persones que poden precisar aquests serveis són el conductor del vehicle i/o els seus ocupants, en aquest últim cas, tant si el conductor del vehicle que ocupen és culpable o no de l’accident. Tanmateix per a vianants, ciclistes i viatgers de transports públics.

imagesjpg


-       Accidents produïts durant la pràctica esportiva: esquí, parapent, fútbol, hípica, etc.Negligències Mèdiques: Assessorament i atenció a les víctimes que hagin petit una negligència mèdica, tant en la medicina privada com en la sanitat pública.


imagesnegligenciesmediques3jpg
Responsabilitat civil extra contractual:
-Danys per aigua
-Incendis.
-Vicis constructius.
-Immissions.
-Sorolls.
-Sobretensions elèctriques.
-Lesions i danys causats per animals: gossos i senglars.
-Productes defectuosos, Com per exemple defectes en la fabricació de vehicles a motor
 -Reparacions defectuoses: Responsabilitat civil dels tallers mecànics.
 -Danys causats per llogaters.

Accidents soferts a resultes del mal funcionament de les Adminstracions
Públiques
: caigudes o accidents en via pública, així com tots aquells supòsits en que existeixi una deficient actuació d’una Administració Pública i causi un perjudici.

imagescaigudesjpg

Accidents de treball:

- Atenció a les víctimes dels accidents laborals per poder reclamar les indemnitzacions que els hi corresponguin per les lesions, enfront a les persones o empreses responsables de l’accident i les seves asseguradores. 

-  Pel cas que l’accident doni dret a algun tipus d’incapacitat o indemnització per seqüel·les no invalidants, reclamació enfront de la Seguretat Social i en el seu cas, davant de la Jurisdicció Social.Accidents fora de l’àmbit de la circulació.

-   Accidents Ferroviaris, marítims o aeris.

-  Responsabilitat Civil en el transport Aeri de persones i d’equipatges. 

imagesaccidentaerisjpg
 

Dret d’Assegurances:

-Reclamcions d’indemnitzacions derivades d’assegurances d’accidents.

- Reclamacions de capital derivat d’assegurances de vida.

Incompliments de l’asseguradora respecte del què s’ha contractat, emparant-se en una interpretació desfavorable de la pòlissa.